Community Platform
Interests
Not Available
This Year
No Points
Total
No Points
MIS Badge

Click here
to validate the recipient

SSI Chương Trình Phúc Lợi Xã Hội SSI

CHƯƠNG TRÌNH

PHÚC LỢI AN SINH XÃ HỘI BỔ SUNG

(Supplemental Security Income (SSI) Benefits)

I – Những Diện được hưởng SSI

1. Người già từ 65 tuổi trở lên và có thu nhập thấp cũng có thể được nhận SSI.

2. Người lớn và trẻ em bị mù, hay bị tai nạn làm mất khả năng lao động thì cũng có thể được nhận SSI.

3. Những người có thời gian làm việc đủ lâu theo luật định thì cũng có thể nhận SSI, tiền hưu trí cùng với SSI.

Lưu ý: Những người nêu trên  phải  là công dân Hoa Kỳ,  Thường trú nhân thỏa mãn một số điều kiện kèm theo.

II – Điều kiện để được hưởng SSI

1. Phải có thu nhập thấp. Theo quy định mới nhất của Tiểu bang Pennsylvania năm 2014, người độc thân có tổng giá trị tài sản ít hơn $2,000, người có gia đình có tổng giá trị tài sản ít hơn $3,000, không tính giá trị căn nhà mà người đó đang ở, xe hơi mà họ đang sử dụng, thì được hưởng SSI.

2. Người được hưởng SSI phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là Thường trú nhân (The Xanh).

III – Các chương trình Phúc lợi Xã hội khác được nhận kèm với SSI

1. Medicaid: Người được hưởng SSI thì cũng đương nhiên được hưởng Medicaid.

2. Chương trình Foods Stamp (SNAP): Social Security sẽ quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

3. Các dịch vụ xả hội khác, bao gồm dịch vụ xe đưa đón đi lại, thông dịch, …

IV – Thu nhập

Thu nhập dùng để tính mức được hưởng SSI, bao gồm các loại sau đây:

1. Tiền mặt

2. Tài khoản ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu chính phủ

3. Đất đai

4. Tiền bảo hiểm nhân thọ

5. Tài sản cá nhân

6. Xe cộ (xe hơi, xe máy)

7. Tất cả các tài sản khác có thể chuyển đổi sang tiền mặt và sử dụng mua thực phẩm, chỗ trú ngụ.

V – Những Tài sản không tính vào Thu nhập đề xin SSI

1. Giá trị căn nhà và đất đang sống

2. Vật dụng gia đình, và vật kỷ niệm (nhẫn cưới, đính hôn)

3. Giá trị mảnh đất chôn cất cho bản thân và cho người thân

4. Tiền quỹ tử tuất cho bản thân và cho vợ/chồng, mỗi trương mục bằng hoặc ít hơn $1,500

5. Bảo hiểm nhân thọ có giá trị bằng hoặc ít hơn $1,500

6. 1 xe, nếu chiếc xe này được dùng để đi lại cho bản thân hoặc cho 1 thành viên trong gia đình

7. Học bổng hay quà tặng được nhận dùng để trả học phí cho 9 tháng sau đó.

8. Tất cả các khoản hoàn thuế Liên bang được nhận kể từ ngày 01/01/2010 sẽ không được tính vào trong vòng 12 tháng sau đó

9. Các tài sản và khoản thu khác.

VI – Các Trường Hợp phải hoàn trả tiền SSI đã nhận, bị cắt SSI được hưởng

1. Người thụ hưởng SSI có thể có thể bán các tài sản miễn trừ nêu trên, và vẫn được hưởng SSI cho đến thời điểm việc mua bán hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó, người thụ hưởng phải hoàn trả khoản tiền SSI đã nhận cho khoản thời gian diễn ra việc mua bán.

2. Nếu người thụ hưởng SSI hoặc người phối ngẫu tặng, hoặc bán tài sản miễn trừ cho người khác ít hơn giá thị trường của nó, người thụ hưởng sẽ bị cắt SSI tối đa 36 tháng, tùy thuộc vào giá trị của tài sản miễn trừ.

 

HỨA GIA TƯỜNG

2224 S 62ND Street, Philadelphia, PA. 19142

Phone: 215-275-5428

Email: hgtuong@yahoo.com

Website: http://community.mis.temple.edu/jhua/

 


Skip to toolbar